POLITYKA PRYWATNOŚCI

wersja obowiązująca od dnia 14.06.2021 r.

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej www.reves-store.com?

Administratorem strony internetowej jest SEVER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000820842, NIP 5272916075, REGON 385016178, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł (czyli: my).

DANE OSOBOWE

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SEVER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000820842, NIP 5272916075, REGON 385016178, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, telefon: +48 608 33 66 46,

e-mail: store@reves-store.com.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: store@reves-store.com,
 • poczty tradycyjnej: ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa,
 • telefonu: +48 608 33 66 46

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ?

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel: zawarcie i wykonanie umowy
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu,
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

Cel: założenie i prowadzenie konta
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

Cel: newsletter
Dane osobowe: adres email, imię
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
Czas przechowywania danych: do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Cel: formularz kontaktowy
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniuciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej
Czas przechowywania danych: lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Cel: marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing
Dane osobowe: imię, adres pobytu, adres IP
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu
Czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Cel: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

Cel: wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
Czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć poniżej:

PODMIOT

CEL

PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zrealizowanie płatności

Operator InPost S.A. z siedzibą w Krakowie

Zrealizowanie przekazania zamówienia

Paypal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie płatności

Operator DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie zamówienia

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zrealizowanie płatności

PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zrealizowanie płatności ratalnej

Google Ireland Ltd. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w Irlandii

Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk

Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

Określanie profilu Klientów –

Google AdSense oraz Google Adwords

Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

Analizowanie aktywności Klientów

Google Ireland Ltd. (Google Adwords, Double Click Manager,  Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii

Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi

Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com

Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Korzystamy z narzędzi, za pomocą których kierujemy do Ciebie reklamy spersonalizowane. Na podstawie podjętych przez Ciebie działań w Sklepie, w szczególności wyboru oglądanych treści i czasu pozostawania na podstronach Sklepu, dostosowujemy i wyświetlamy Tobie dopasowane do Ciebie treści marketingowe. Dzięki takiemu profilowaniu możemy kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez Ciebie, co stanowi korzyść zarówno dla nas jak i dla Ciebie, ponieważ w ten sposób ograniczamy przekaz marketingowy dotyczący towarów i usług, które nie leżą w obszarze Twoich zainteresowań.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W celu korzystania z narzędzi Facebooka, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc.

Facebook Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: store@reves-store.com.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: store@reves-store.com.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: store@reves-store.com.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: store@reves-store.com.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: store@reves-store.com.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: store@reves-store.com.

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: store@reves-store.com. W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi "Newsletter" możesz z niego zrezygnować wysyłając prośbę za pomocą formularza kontaktowego.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • konfiguracji Sklepu Internetowego;
 • prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
 • gromadzenia informacji o zachowaniu Użytkownika z użyciem narzędzia Facebook Pixel, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
 • analizowania aktywności użytkowników, w celu dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

wersja obowiązująca do dnia 14.06.2021

W niniejszym dokumencie określamy zasady Polityki Prywatności w sklepie internetowym 
www.reves-store.pl (dalej: Sklep Internetowy), którego Administratorem jest Sever Trade spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820842; NIP: 5272916075; REGON: 385016178 (dalej: Administrator).

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Zapewniamy, że dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Słowa pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie, z którym możesz się zapoznać w zakładce „Regulamin”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Sever Trade spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa.

Jak można się z nami skontaktować?

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem mailowo na adres:  kontakt@reves-store.pl.

Skąd mamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie: w związku zawieranymi z nami Umowami Sprzedaży oraz innymi umowami; podczas Twojego kontaktu z nami, w tym w ramach procesu składania reklamacji; w związku z zezwoleniem na przesyłanie newslettera; na potrzeby założenia Konta w Sklepie Internetowym. Ponadto pozyskujemy otrzymane od Ciebie dane przy wymianie dokumentów takich jak: rachunki; faktury itp. Możemy także przetwarzać Twoje dane: dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym: oglądane produkty, adresy IP, identyfikatory urządzeń; dane z plików cookie; dane dotyczące ilości czasu jaki poświęcasz na każdej z podstron. Przy czym zaznaczamy że pozyskujemy tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych poniżej.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe, skąd je pozyskujemy, a także jaki jest prawnie uzasadniony cel przetwarzania Twoich danych (jeżeli występuje)?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. podjęcia na Twoje żądanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. zawarcia i wykonywania łączącej nas Umowy Sprzedaży oraz innych zawieranych przez nas umów, w tym w celu kontaktowania się z Tobą w sprawie ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a także obsługi reklamacji, które do nas zgłaszasz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony cel: komunikacja z użytkownikami Sklepu Internetowego oraz obsługa zgłoszonych reklamacji przez Klientów),

 4. wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady; odstąpienia lub rozwiązania Umowy Sprzedaży oraz innych umów; archiwizacji dokumentacji, w szczególności: umów, faktur i innych dokumentów rozliczeniowych w celu prowadzenia rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 5. przechowywania danych dla spełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO i innych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych,

 6. dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: windykacja należności, a także prowadzenie postępowań sądowych, polubownych, mediacyjnych oraz egzekucyjnych),

 7. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO; prawnie uzasadniony cel: rozwój Sklepu Internetowego i podniesienie jakości usług; ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego),

 8. obsługi Klienta w szczególności poprzez jej dostosowanie do potrzeb zgłaszanych przez Klientów, w celu przekazania odpowiednich informacji o naszych produktach, ofertach, promocjach, także poprzez zapisywanie danych w plikach „cookies”, gromadzenia danych ze stron www w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadniony cel: podniesienie jakości usług; ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego),

 9. prowadzenie komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Sklepu Internetowego za Twoją wyraźną zgodą, w szczególności w zakresie: przedstawienia oferty Sklepu Internetowego, informacji o produktach, ofertach, promocjach, w tym przesyłanie newslettera, w zależności od Twojej decyzji – za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji Sklepu Internetowego oraz Administratora, dane osobowe udostępniamy:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy wykonują pracę w naszym imieniu i na naszą rzecz w ramach działalności Administratora,

 2. podmiotom wspierającym nas w naszej działalności na nasze zlecenie oraz dostawcom usług na naszą rzecz, takim jak:

 1. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne
  i organizacyjne, w tym wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności takim, którzy świadczą usługi płatnicze, kredytowe, pośredniczą w usługach e-commerce, dostawcy poczty elektronicznej, hostingu

 2. dostawcom usług kadrowo-płacowych oraz rachunkowo-księgowych,

 3. dostawcom usług prawnych i doradczych,

 4. osobom przez Ciebie upoważnionym,

 5. organom administracji publicznej lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, cele realizacji ciążących na nas obowiązków, np. takim jak: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy samorządu terytorialnego,

 6. innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator udostępnia Twoje dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

Czy podanie nam danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług, w tym zawarcia z Tobą Umowy Sprzedaży przez Administratora.

Powyższe nie dotyczy danych jak adres e-mail lub numer telefonu podawanych w celu komunikacji marketingowej za Twoją zgodą. Nieudzielenie zgody w tym zakresie nie uniemożliwia świadczenia Usług na Twoją rzecz przez Administratora.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługują Ci takie prawa jak: prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, jak również prawo do: sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia Twoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile określone przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Ponadto w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umów zawartych z Tobą, a także po ich zakończeniu w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź dla celów dowodowych w przypadku zgłoszenia roszczeń względem Administratora przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia danego roszczenia. Dane przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych przetwarzamy przez 5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane przechowywane za Twoją zgodą w celach marketingowych przechowujemy od chwili wyrażenia przez Ciebie zgody do momentu jej cofnięcia, nie dłużej niż cel, dla których te dane zostały pozyskane. Z tym, że dane osobowe niezalogowanych Klientów przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików “cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie w Twoim urządzeniu.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W związku z możliwością korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego działalność udostępnianych np. przez firmę Google Inc., Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku gdyby Twoje dane zostały przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj.  standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
W szczególności w przypadku przekazania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do USA niektóre podmioty (w tym np. Google) zapewniają wysoki stopień ochrony danych osobowych w ramach programu Privacy Shield.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie?

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym. Skutkiem profilowania może być np.: przyznanie Tobie rabatu, przysłanie Tobie kodu rabatu lub oferty produktu, który może Cię interesować, przypomnienie o niedokończonych zakupach, zaproponowanie innych warunków Umowy Sprzedaży w stosunku do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Stosowane przez nas profilowanie nie powoduje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Mimo profilowania nadal masz możliwość podejmowania swobodnie decyzji czy chcesz skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez: dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. 

Wskazujemy, że masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Ponadto masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Pliki „cookies”

Sklep Internetowy posługuje się również plikami „cookies”, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Pliki te są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego urządzenia, zaś użytkownik urządzenia pozostaje anonimowy. Pliki dostarczają nam informacji o Twojej aktywności w celach: statystycznych o ruchu użytkowników Sklepu Internetowego i korzystaniu z poszczególnych podstron Sklepu Internetowego; dobrania oferty do Twoich potrzeb; optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego; identyfikacji użytkownika zalogowanego w Sklepie Internetowym i wyświetlania Tobie komunikatu o zalogowaniu; zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; zapamiętywania danych wskazywanych przez Ciebie w Zamówieniu, formularzu kontaktowym lub przy logowaniu. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez Ciebie ze strony Sklepu Internetowego.

Możesz w każdym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę zgodną z indywidualnymi preferencjami. Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielają dostarczyciele poszczególnych przeglądarek internetowych. Przy czym zaznaczamy, że wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” w Twojej przeglądarce internetowej może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Możesz w każdym momencie zablokować możliwość udostępniania Google Analytics przez kogokolwiek, w tym Administratora, informacji o Twojej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – poprzez zainstalowanie „wtyczki” do Twojej przeglądarki internetowej dostarczanej przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Uwagi końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy, abyś po przejściu na inne strony internetowe, zapoznał się z polityką prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego