Regulamin obowiązujący do dnia 21.05.2021 r.

REGULAMIN

I. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy www.reves-store.pl prowadzony jest przez Sever Trade spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820842; NIP: 5272916075; REGON: 385016178.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
    a. adres poczty elektronicznej: store@reves-store.com;
    b. numer telefonu: +48 602 118 019 od poniedziałku do piątku w
        godzinach od 11.00 do 18.00;
    c. formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Zwroty Produktów należy wykonywać na adres: Rêves Store, ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa-Zawady, tel.: +48 602 118 019
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to: 80 1050 1025 1000 0090 8076 4617.   
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców.
 6. Regulamin obejmuje m.in. zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

II. DEFINICJE

 1. Regulamin– niniejszy dokument.
 2. Sprzedawca– Sever Trade spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820842; NIP: 5272916075; REGON: 385016178.
 3. Sklep Internetowy – strona internetowa www.reves-store.com prowadzona przez Sprzedawcę.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r.   U. z 2019, poz. 1145 ze zm.).
 5. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. ze zm.).
 6. Konsument– osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zarówno konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.
 9. Produkt – rzeczy prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Umowa Zawarta Na Odległość– umowa, w tym Umowa Sprzedaży, zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość poprzez Sklep Internetowy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. Formularz Zamówienia– formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego po wybraniu opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie opcji „DO KASY”, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 14. Koszyk– element Sklepu Internetowego stanowiący listę Produktów wybranych przed dokonaniem Zamówienia dostępny po wybraniu ikony „KOSZYK” lub opcji „ZOBACZ KOSZYK”.
 15. Formularz Newsletter – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający zapisanie się Klienta na usługę dostarczania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z 13 grudnia 2018 r., Dz. U. 2019. poz. 123. ze zm.) oraz wyrażenie zgody przez Klienta na dostarczanie mu takiej usługi przez Sprzedawcę.
 16. Dzień Roboczy– wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania Produktów oraz składania Zamówień, niezbędne jest:
    a. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką

        internetową,
    b. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej
    c. włączona obsługa plików „cookies” oraz Javascript.

 
IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która umożliwia zapoznanie się przez niego z treściami znajdującymi się na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem zakupów w Sklepie Internetowym. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym lub rozpoczęcie korzystania z innych usług Sklepu Internetowego, w tym niewymagających rejestracji, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym, Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie; nierozsyłania oraz nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej; korzystania z treści Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego wynikające z: siły wyższej i innych nadzwyczajnych okoliczności, niedozwolonego działania osób trzecich, a także niespełnienia wymagań technicznych przez Klienta, o których mowa w pkt. III. Regulaminu.
 5. Przeglądanie przez Klienta asortymentu Produktów umieszczonych na Stronie Internetowej, Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkty oraz zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga założenia konta na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (newsletter). Jeżeli Klient chce aktywować usługę newsletter, musi: wskazać w Formularzu Newsletter swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który Sprzedawca ma przesłać wyżej wymienione informacje handlowe; wyrazić zgodę na przesyłanie mu newsletter na wskazany adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Newsletter; zakończyć procedurę aktywowania usługi newsletter poprzez wybranie opcji „WYŚLIJ” w Formularzu Newsletter. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie wyżej wymienionej informacji handlowej. Usługa przesyłania informacji handlowej zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Klienta o cofnięciu zgody na przesyłanie mu informacji handlowej w formie newsletter: przez wybór odpowiedniego linku na końcu wiadomości email zawierającej newsletter; na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu
  (z wykorzystaniem adresu email wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Newsletter).
 7. Klient może przesyłać Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego.
 8. Informacje o Produktach umieszczone na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe, wymiary oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa Zamówienie kolejno poprzez: wybór liczby, rodzaju oraz rozmiaru kupowanych Produktów i dodanie Produktów do Koszyka przez wybranie opcji „DODAJ DO KOSZYKA”; wybór opcji „PRZEJDŹ DO KASY”; wypełnienie Formularza Zamówienia zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w Formularzu Zamówienia, w tym m.in. poprzez wybór formy płatności, oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, a także zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności jest dobrowolne, ale koniecznie dla złożenia Zamówienia i Zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Po wybraniu przez Klienta opcji „PRZEJDŹ DO KASY”, w części „TWOJE ZAMÓWIENIE” wyświetlona zostaje zawartość Koszyka, tj.: nazwa i liczba Produktów wybranych przez Klienta, kwota do zapłaty bez kosztów wysyłki oraz z kosztem wysyłki, a także koszt samej wysyłki. Klient może zapoznać się z ww. danymi wybranych Produktów również przed wybraniem opcji „PRZEJDŹ DO KASY” poprzez wybór opcji „ZOBACZ KOSZYK”.
 3. Ostateczna cena Produktu może zostać zmodyfikowana poprzez zastosowanie kodu kuponu rabatowego dedykowanego dla danego Klienta. Aby skorzystać z przyznanego kuponu, Klient musi wybrać w Formularzu Zamówienia opcję: „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”, a następnie wprowadzić numer kuponu do odpowiedniej rubryki i potwierdzić czynność wybierając opcję „Zastosuj kupon” lub wykonać te czynności w Koszyku po wybraniu opcji „ZOBACZ KOSZYK”.
 4. Procedurę złożenia Zamówienia kończy potwierdzenie przez Klienta dokonanie Zamówienia poprze wybór opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Po wybraniu opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ”:Po wybraniu przez Klienta opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” Sprzedawca automatycznie wyśle Klientowi na wskazany przez niego adres email wiadomość o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
  1. w przypadku wyboru płatności w postaci przelewu bankowego – Klient zostanie przekierowany do podstrony Sklepu Internetowego zawierającej szczegóły złożonego Zamówienia, w tym numer Zamówienia oraz dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego; dla prawidłowej realizacji Zamówienia, zalecane jest wskazanie numeru Zamówienia w tytule przelewu bankowego,
  2. w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem operatora płatności internetowych świadczącego usługi na rzecz Sprzedawcy i obsługującego Sklep Internetowy – Klient zostanie przekierowany na adres strony internetowej operatora płatności internetowych świadczącego usługi na rzecz Sprzedawcy i obsługującego Sklep Internetowy, na której postępuje zgodnie z zawartymi na niej wskazówkami w celu zakończenia procesu zapłaty ceny za Produkt.
 5. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona
  w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa Sprzedaży. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dostawy Produktu, w szczególności gdy: Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, Zamówienie zawiera dane nieprawidłowe lub nieprawdziwe, Klient opóźnia się z płatnością wobec Sprzedawcy.
  O odmowie realizacji dostawy Produktu Sprzedawca informuje Klienta mailowo lub telefonicznie.
 

 VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

 1. Ceny Produktów są podane w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
 2. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta za zamówiony Produkt lub Produkty obejmuje cenę za dany Produkt lub Produkty oraz koszt przesyłki zamówionych Produktów. 
 3. Dostawa zamówionych Produktów do Klienta realizowana jest przesyłką kurierską za pośrednictwem wskazanego przez Sprzedawcę podmiotu zajmującego się profesjonalnie usługami kurierskimi. Klient nie ponosi kosztów przesyłki zamówionych Produktów, jeżeli ich dostawa odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; przy czym nie dotyczy to przesyłek zwrotnych wykonywanych przez Klienta w ramach korzystania z ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. VII Regulaminu oraz procedury reklamacyjnej, o której mowa w pkt. VIII Regulaminu. Koszt przesyłki zamówionych Produktów, których dostawa odbywa się zagranicę do krajów Unii Europejskiej wynosi 60,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych), który to koszt w całości ponosi Klient.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
    a. płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
    b. za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego          przez Sprzedawcę i świadczącego usługi na rzecz Sprzedawcy.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
 7. Klient po otrzymaniu przesyłki zawierającej Produkty zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru przesyłki, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania/zaniechania przewoźnika.
 8. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów, Sprzedawca ma prawo według swojego wyboru: ponownie wysłać zamówiony Produkt na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub wyznaczyć Klientowi nowy termin odbioru Produktu we wskazanym przez Sprzedawcę punkcie odbioru z zagrożeniem, że w razie upływu terminu odstąpi od Umowy Sprzedaży lub bez wezwania do odbioru odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży powinno nastąpić w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 oraz art. 773 Kodeksu Cywilnego. Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Produktu, o którym mowa w niniejszym podpunkcie – w tym kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedawcy oraz kosztów ponownej przesyłki Produktu do Klienta w przypadku uprzedniego nieodebrania przesyłki przez Klienta.
 

VII. USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU PRODUKTÓW

 1. W przypadku zakupu Produktu, Klient będący Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni, jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta jako Umowa Zawarta Na Odległość. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w punkcie VII nie dotyczy Przedsiębiorców.
 2. Bieg terminu określonego w ppkt 1 rozpoczyna się od dnia, w którym Produkt został dostarczony na adres wskazany przez Konsumenta w Zamówieniu.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ppkt 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ppkt 1 biegnie od objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy wysłać zwracane Produkty wraz z formularzem odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem tego terminu.
 6. Konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu (z wykorzystaniem adresu email wskazanego przez Konsumenta w Formularzu Zamówienia), a także za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego lub pisemnie na adres: Rêves Store, ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa-Zawady. Oświadczenie można złożyć wykorzystując wzór formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do Ustawy o Prawach Konsumenta – wykorzystanie tych wzorców nie jest to jednak obowiązkowe.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
    a. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową zawartą na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
 10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Rêves Store, ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa – Zawady, niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 (czternastu) dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty i ryzyko zwrotu Produktu związane z przesyłką zwrotną w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy. 
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową Zawartą Na Odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, które mają charakter umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności w odniesieniu do Umów Sprzedaży:
    a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,     
        wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
        zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    b. stanowiąca umowę o świadczenie usług jeżeli Sprzedawca wykonał
        w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został
        poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
        świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
        umowy,
    c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
        zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
    d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
        zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
        można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
        higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    e.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
        ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
        innymi rzeczami,
    f.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
        wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
        zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
        po dostarczeniu,
    g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
        umowy o prenumeratę,
    h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
        materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
       wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
       od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
       prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. REKLAMACJA, PRAWO RĘKOJMI I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić: na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu (za pośrednictwem adresu email, który Klient wskazał w Formularzu Zamówienia) a także za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego lub pisemnie na adres: Rêves Store, ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa-Zawady.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły: opis wady, okoliczności w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu, tj. czy Klient żąda: usunięcia wady lub wymiany na Produkt wolny od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży w ramach korzystania z prawa rękojmi, jeśli wada jest nieistotna. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi albo podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient może złożyć reklamację wykorzystując formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. Powyższe domniemanie nie ma zastosowania w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 8. W przypadku niektórych reklamacji Sprzedawca może poprosić Klienta o przesłanie zdjęć Produktów podlegających reklamacji.
 9. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Rêves Store, ul. Bruzdowa 56, 02-991, Warszawa-Zawady,,
  tel.: +48 602 118 019. Koszt przesyłki jest po stronie Klienta.
 10. Gdyby na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą określone w dokumencie (certyfikacie) dołączonym każdorazowo do zakupionego Produktu, na który została udzielona gwarancja. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest wyłącznie producent Produktu, o ile udzielił gwarancji na dany Produkt.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów:
     1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

              2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
              3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

   13. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
         pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia         
         roszczeń:
           a. 
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
               polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
               ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19
               lipca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.; 
dalej: ustawa o
               Inspekcji Handlowej), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
               z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
           b. 
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
               inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji
               Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
               sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
               Sprzedawcą,
           c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
               rozstrzygnięcia sporu między nim 
a Sprzedawcą, korzystając także z
               bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
               konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
               należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
               Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
           d. 
Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
               internetowej ODR dostępnej pod adresem:
               http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
      14. 
W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
            wady określone w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego zostaje
             wyłączona.
       15. Klientowi przysługuje prawo reklamacji Produktu z tytułu niezgodności
             towaru z Umową Sprzedaży z tytułu rękojmi w ciągu 2 (dwóch) lat od
             daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2. Formularz Reklamacji.

Regulamin obowiązujący od dnia 22.05.2021 r.

Regulamin Sklepu Internetowego - www.reves-store.com

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.reves-store.com. Sklep prowadzi SEVER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000820842, NIP 5272916075, REGON 385016178, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, zwana dalej Sprzedawcą.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

  1. adres poczty elektronicznej: store@reves-store.com;

  2. pod numerem telefonu: +48 602118019;

  3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.reves-store.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 7. Regulamin – niniejszy dokument;

 8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

 9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Klient ponosi koszt dostawy Towarów na terytorium Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w wysokości 60 złotych. Dostawa Towarów na terytorium Polski jest bezpłatna dla Klienta.

 3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

  2. dostarczone do Paczkomatu.

 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

 5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

 6. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu w postaci e-mailowego potwierdzenia.

 7. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

 2. Klient może opłacić Zamówienie poprzez płatność elektroniczną (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest odesłać nieuszkodzony Towar na adres: OMNIPACK FC2, REVES STORE, Aleja Katowicka 66 bud. A, 05-830 Nadarzyn

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres OMNIPACK FC2, REVES STORE, Aleja Katowicka 66 bud. A, 05-830 Nadarzyn, na adres poczty elektronicznej: store@reves-store.com.

 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: OMNIPACK FC2, REVES STORE, Aleja Katowicka 66 bud. A, 05-830 Nadarzyn, na adres poczty elektronicznej: store@reves-store.com.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.