REGULAMIN

I. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy www.reves-store.pl prowadzony jest przez Sever Trade spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820842; NIP: 5272916075; REGON: 385016178.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
    a. adres poczty elektronicznej: store@reves-store.com;
    b. numer telefonu: +48 602 118 019 od poniedziałku do piątku w
        godzinach od 11.00 do 18.00;
    c. formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Zwroty Produktów należy wykonywać na adres: Rêves Store, ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa-Zawady, tel.: +48 602 118 019
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to: 80 1050 1025 1000 0090 8076 4617.   
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców.
 6. Regulamin obejmuje m.in. zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

II. DEFINICJE

 1. Regulamin– niniejszy dokument.
 2. Sprzedawca– Sever Trade spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820842; NIP: 5272916075; REGON: 385016178.
 3. Sklep Internetowy – strona internetowa www.reves-store.com prowadzona przez Sprzedawcę.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r.   U. z 2019, poz. 1145 ze zm.).
 5. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. ze zm.).
 6. Konsument– osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zarówno konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.
 9. Produkt – rzeczy prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Umowa Zawarta Na Odległość– umowa, w tym Umowa Sprzedaży, zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość poprzez Sklep Internetowy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. Formularz Zamówienia– formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego po wybraniu opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie opcji „DO KASY”, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 14. Koszyk– element Sklepu Internetowego stanowiący listę Produktów wybranych przed dokonaniem Zamówienia dostępny po wybraniu ikony „KOSZYK” lub opcji „ZOBACZ KOSZYK”.
 15. Formularz Newsletter – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający zapisanie się Klienta na usługę dostarczania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z 13 grudnia 2018 r., Dz. U. 2019. poz. 123. ze zm.) oraz wyrażenie zgody przez Klienta na dostarczanie mu takiej usługi przez Sprzedawcę.
 16. Dzień Roboczy– wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania Produktów oraz składania Zamówień, niezbędne jest:
    a. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką

        internetową,
    b. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej
    c. włączona obsługa plików „cookies” oraz Javascript.

 
IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która umożliwia zapoznanie się przez niego z treściami znajdującymi się na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem zakupów w Sklepie Internetowym. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym lub rozpoczęcie korzystania z innych usług Sklepu Internetowego, w tym niewymagających rejestracji, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym, Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie; nierozsyłania oraz nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej; korzystania z treści Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego wynikające z: siły wyższej i innych nadzwyczajnych okoliczności, niedozwolonego działania osób trzecich, a także niespełnienia wymagań technicznych przez Klienta, o których mowa w pkt. III. Regulaminu.
 5. Przeglądanie przez Klienta asortymentu Produktów umieszczonych na Stronie Internetowej, Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkty oraz zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga założenia konta na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (newsletter). Jeżeli Klient chce aktywować usługę newsletter, musi: wskazać w Formularzu Newsletter swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który Sprzedawca ma przesłać wyżej wymienione informacje handlowe; wyrazić zgodę na przesyłanie mu newsletter na wskazany adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Newsletter; zakończyć procedurę aktywowania usługi newsletter poprzez wybranie opcji „WYŚLIJ” w Formularzu Newsletter. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie wyżej wymienionej informacji handlowej. Usługa przesyłania informacji handlowej zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Klienta o cofnięciu zgody na przesyłanie mu informacji handlowej w formie newsletter: przez wybór odpowiedniego linku na końcu wiadomości email zawierającej newsletter; na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu
  (z wykorzystaniem adresu email wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Newsletter).
 7. Klient może przesyłać Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego.
 8. Informacje o Produktach umieszczone na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe, wymiary oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa Zamówienie kolejno poprzez: wybór liczby, rodzaju oraz rozmiaru kupowanych Produktów i dodanie Produktów do Koszyka przez wybranie opcji „DODAJ DO KOSZYKA”; wybór opcji „PRZEJDŹ DO KASY”; wypełnienie Formularza Zamówienia zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w Formularzu Zamówienia, w tym m.in. poprzez wybór formy płatności, oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, a także zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności jest dobrowolne, ale koniecznie dla złożenia Zamówienia i Zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Po wybraniu przez Klienta opcji „PRZEJDŹ DO KASY”, w części „TWOJE ZAMÓWIENIE” wyświetlona zostaje zawartość Koszyka, tj.: nazwa i liczba Produktów wybranych przez Klienta, kwota do zapłaty bez kosztów wysyłki oraz z kosztem wysyłki, a także koszt samej wysyłki. Klient może zapoznać się z ww. danymi wybranych Produktów również przed wybraniem opcji „PRZEJDŹ DO KASY” poprzez wybór opcji „ZOBACZ KOSZYK”.
 3. Ostateczna cena Produktu może zostać zmodyfikowana poprzez zastosowanie kodu kuponu rabatowego dedykowanego dla danego Klienta. Aby skorzystać z przyznanego kuponu, Klient musi wybrać w Formularzu Zamówienia opcję: „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”, a następnie wprowadzić numer kuponu do odpowiedniej rubryki i potwierdzić czynność wybierając opcję „Zastosuj kupon” lub wykonać te czynności w Koszyku po wybraniu opcji „ZOBACZ KOSZYK”.
 4. Procedurę złożenia Zamówienia kończy potwierdzenie przez Klienta dokonanie Zamówienia poprze wybór opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Po wybraniu opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ”:Po wybraniu przez Klienta opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” Sprzedawca automatycznie wyśle Klientowi na wskazany przez niego adres email wiadomość o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
  1. w przypadku wyboru płatności w postaci przelewu bankowego – Klient zostanie przekierowany do podstrony Sklepu Internetowego zawierającej szczegóły złożonego Zamówienia, w tym numer Zamówienia oraz dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego; dla prawidłowej realizacji Zamówienia, zalecane jest wskazanie numeru Zamówienia w tytule przelewu bankowego,
  2. w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem operatora płatności internetowych świadczącego usługi na rzecz Sprzedawcy i obsługującego Sklep Internetowy – Klient zostanie przekierowany na adres strony internetowej operatora płatności internetowych świadczącego usługi na rzecz Sprzedawcy i obsługującego Sklep Internetowy, na której postępuje zgodnie z zawartymi na niej wskazówkami w celu zakończenia procesu zapłaty ceny za Produkt.
 5. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona
  w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa Sprzedaży. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dostawy Produktu, w szczególności gdy: Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, Zamówienie zawiera dane nieprawidłowe lub nieprawdziwe, Klient opóźnia się z płatnością wobec Sprzedawcy.
  O odmowie realizacji dostawy Produktu Sprzedawca informuje Klienta mailowo lub telefonicznie.
 

 VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

 1. Ceny Produktów są podane w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
 2. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta za zamówiony Produkt lub Produkty obejmuje cenę za dany Produkt lub Produkty oraz koszt przesyłki zamówionych Produktów. 
 3. Dostawa zamówionych Produktów do Klienta realizowana jest przesyłką kurierską za pośrednictwem wskazanego przez Sprzedawcę podmiotu zajmującego się profesjonalnie usługami kurierskimi. Klient nie ponosi kosztów przesyłki zamówionych Produktów, jeżeli ich dostawa odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; przy czym nie dotyczy to przesyłek zwrotnych wykonywanych przez Klienta w ramach korzystania z ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. VII Regulaminu oraz procedury reklamacyjnej, o której mowa w pkt. VIII Regulaminu. Koszt przesyłki zamówionych Produktów, których dostawa odbywa się zagranicę do krajów Unii Europejskiej wynosi 60,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych), który to koszt w całości ponosi Klient.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
    a. płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
    b. za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego          przez Sprzedawcę i świadczącego usługi na rzecz Sprzedawcy.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
 7. Klient po otrzymaniu przesyłki zawierającej Produkty zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru przesyłki, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania/zaniechania przewoźnika.
 8. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów, Sprzedawca ma prawo według swojego wyboru: ponownie wysłać zamówiony Produkt na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub wyznaczyć Klientowi nowy termin odbioru Produktu we wskazanym przez Sprzedawcę punkcie odbioru z zagrożeniem, że w razie upływu terminu odstąpi od Umowy Sprzedaży lub bez wezwania do odbioru odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży powinno nastąpić w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 oraz art. 773 Kodeksu Cywilnego. Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Produktu, o którym mowa w niniejszym podpunkcie – w tym kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedawcy oraz kosztów ponownej przesyłki Produktu do Klienta w przypadku uprzedniego nieodebrania przesyłki przez Klienta.
 

VII. USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU PRODUKTÓW

 1. W przypadku zakupu Produktu, Klient będący Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni, jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta jako Umowa Zawarta Na Odległość. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w punkcie VII nie dotyczy Przedsiębiorców.
 2. Bieg terminu określonego w ppkt 1 rozpoczyna się od dnia, w którym Produkt został dostarczony na adres wskazany przez Konsumenta w Zamówieniu.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ppkt 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ppkt 1 biegnie od objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy wysłać zwracane Produkty wraz z formularzem odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem tego terminu.
 6. Konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu (z wykorzystaniem adresu email wskazanego przez Konsumenta w Formularzu Zamówienia), a także za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego lub pisemnie na adres: Rêves Store, ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa-Zawady. Oświadczenie można złożyć wykorzystując wzór formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do Ustawy o Prawach Konsumenta – wykorzystanie tych wzorców nie jest to jednak obowiązkowe.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
    a. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową zawartą na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
 10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Rêves Store, ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa – Zawady, niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 (czternastu) dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty i ryzyko zwrotu Produktu związane z przesyłką zwrotną w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy. 
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową Zawartą Na Odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, które mają charakter umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności w odniesieniu do Umów Sprzedaży:
    a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,     
        wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
        zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    b. stanowiąca umowę o świadczenie usług jeżeli Sprzedawca wykonał
        w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został
        poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
        świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
        umowy,
    c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
        zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
    d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
        zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
        można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
        higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    e.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
        ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
        innymi rzeczami,
    f.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
        wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
        zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
        po dostarczeniu,
    g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
        umowy o prenumeratę,
    h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
        materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
       wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
       od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
       prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. REKLAMACJA, PRAWO RĘKOJMI I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić: na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu (za pośrednictwem adresu email, który Klient wskazał w Formularzu Zamówienia) a także za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego lub pisemnie na adres: Rêves Store, ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa-Zawady.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły: opis wady, okoliczności w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu, tj. czy Klient żąda: usunięcia wady lub wymiany na Produkt wolny od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży w ramach korzystania z prawa rękojmi, jeśli wada jest nieistotna. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi albo podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient może złożyć reklamację wykorzystując formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. Powyższe domniemanie nie ma zastosowania w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 8. W przypadku niektórych reklamacji Sprzedawca może poprosić Klienta o przesłanie zdjęć Produktów podlegających reklamacji.
 9. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Rêves Store, ul. Bruzdowa 56, 02-991, Warszawa-Zawady,,
  tel.: +48 602 118 019. Koszt przesyłki jest po stronie Klienta.
 10. Gdyby na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą określone w dokumencie (certyfikacie) dołączonym każdorazowo do zakupionego Produktu, na który została udzielona gwarancja. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest wyłącznie producent Produktu, o ile udzielił gwarancji na dany Produkt.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów:
     1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

              2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
              3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

   13. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
         pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia         
         roszczeń:
           a. 
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
               polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
               ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19
               lipca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.; 
dalej: ustawa o
               Inspekcji Handlowej), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
               z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
           b. 
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
               inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji
               Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
               sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
               Sprzedawcą,
           c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
               rozstrzygnięcia sporu między nim 
a Sprzedawcą, korzystając także z
               bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
               konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
               należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
               Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
           d. 
Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
               internetowej ODR dostępnej pod adresem:
               http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
      14. 
W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
            wady określone w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego zostaje
             wyłączona.
       15. Klientowi przysługuje prawo reklamacji Produktu z tytułu niezgodności
             towaru z Umową Sprzedaży z tytułu rękojmi w ciągu 2 (dwóch) lat od
             daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2. Formularz Reklamacji.